Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mia-manu.pl

 

 

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Mia-manu.pl

 

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem mia-manu.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Iwonę Margańska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Mia” Iwona Margańska, Trzcianka, Sikorskiego 33, 64-980 Trzcianka, NIP 7631353970.

 

 

 1. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności rzeczy, usługi, prawa i programy

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość

II.   Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w pkt. I. ust. 4.

 

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 

 1. warunki i   zasady   składania   drogą   elektroniczną    zamówień  w   ramach  sklepu internetowego, w tym:

 

 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,

 

 • zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,

 

 • zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

 

 • tryb postępowania

 

 • Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).
 • Przeglądarka internetowa, o której mowa w 2.4.2, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 • Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik.

 

 • Warunkiem korzystania przez klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym

 

 • Prowadzący Sklep przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mia-manu.pl. A na żądanie klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się

 

 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

III.   Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:

 

 1. akceptacja regulaminu,

 

 1. podanie adresu poczty elektronicznej klienta,

 

 1. podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,

 

 1. wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. wybór formy płatności,

 

 1. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

 • Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:

 

 1. podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

 1. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,

 1. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Prowadzącego

 

 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w 3.2., nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

 

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w

 

 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

 

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci

 

 

IV.    Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


  wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,

 

 1. adres poczty elektronicznej klienta,

 

 1. wybrać formę płatności,

 

 

 • Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w 4.3., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku

„Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

 

 • Zamówienie zawierające towary zostaje przekazane klientowi do realizacji z chwilą otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, potwierdzenia dokonania przez klienta zapłaty całej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.

 

 

 • W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku

„Zamawiam i płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

 

V.   Ceny i metody płatności

 

 • Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT wraz ze wskazaniem wysokości stawki
 • Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. -

  www.bluemedia.pl)"

 • Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard

  Electronic.

 •  Zwrot pieniędzy, dokonywany jest za pomocą numeru przelewu na nr konta, którego użył kupujący przy zakupie towaru.

   

 

VI.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 • Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Reklamacje dotyczące Towarów

 

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

 

7.2.

 

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej:info@mia-manu.com lub na adres Prowadzącej sklep: Mia Iwona Margańska ,Sikorskiego 33, 64-980 Trzcianka.

 

 • Prowadząca sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej

lub adres Prowadzącego sklep wskazane w ust. 7.2.1., a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

7.3. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

 

VII.      Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

 

 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@mia-manu.pl

 

 • W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem

 

 • Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

 

 • Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminie wskazanym w 8.5. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

 

 

VIII.Administrator Danych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadząca Sklep tj. „Mia” Iwona Margańska, Trzcianka, Sikorskiego 33, 64-980 Trzcianka, NIP 7631353970.

 

 • Cele i czas przetwarzania

 

 • Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

 

 1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

 

 1. Rozpatrywania reklamacji na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

 1. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

 

 1. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 

 • Odbiorcy danych

 

 • Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, :

 

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 

 1. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

 

 1. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

 

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

 1. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego

 

 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.


IX.  Postanowienia końcowe

 

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania

 

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego

 

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

…………………, …………….. Miejscowość, data

Dane Użytkownika:

 

 

 

 

 

Adresat:

 

Iwona Margańska „MIA”

 

Ul. Sikorskiego 33

64-980 Trzcianka

NIP 7631353970

 

 

 

 

 

 

Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy nr ………….. z dnia

………………… , której przedmiotem umowy było …………….

 

 

 

…………………………… Podpis Użytkownika

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl